Hanuman Chalisa in Kannada Pdf Download |ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ on allpdfadda.in

Hanuman Chalisa in Kannada – It is a devotional prayer that has 40 stanzas (Charanams) addressing and praising Lord Hanuman. It was written by Shri Goswami Tulsidas, who is an ardent devotee of Lord Rama. “Chalisa” refers to numeric 40. Get Hanuman Chalisa in Kannada Pdf here chant with devotion for the grace of lord hanuman.


Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

॥ ದೋಹಾ- ॥ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಾಜ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರ ॥
ಬರನೌಂ ರಘುವರ ವಿಮಲಾ ಯಶ ಜೋ ದಯಾಕು ಫಲಾಚರ ॥

ಬುದ್ದಿಹೀನ ಅವನೇ ಜಾನಿಕೆ ಸುಮಿರೌಂ ಪವನಕುಮಾರ ॥
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿಂ ಹರಹು ಕಾಲೇಸ ವಿಕಾರ ॥

॥ ಚೌಪೈ- ॥ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ.
ಜಯ ಕಪಿಶ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥೧॥

ರಾಮನ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ.
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ ॥2॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ.
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥3॥

ಕಾಂಚನ ಬರನ ವಿರಜ ಸುವೇಸಾ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶ ॥೪

ಹಠ ವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜ ವಿರಾಜೈ ।
ಕಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಓ ಸಜೈ ॥॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿನಂದನ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ॥6॥

ವಿದ್ಯಾವನ ಗುಣಿ ಅತಿಚತುರ.
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಅಥುರಾ ॥॥

ಪ್ರಭು ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಶಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ.
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥8॥

ಇದು ಕಪ್ಪು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
॥॥9॥

ಭೀಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಕ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ ಸಂವಾರೆ ॥10॥

ಲಯ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಏ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಶಿ ಉರ ಲಯೇ ॥11॥

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಬಹುತ ಬಡಾಈ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯಿ ॥12॥

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಯಸ ಗವೈಂ ॥
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈಂ ॥13॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಜೊತೆ ಅಹಿಷಾ ॥೧೪॥

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಕ್ಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ।
ಕವಿ ಕೋವಿದಾ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಂ ತೇ ॥15॥

ತುಮ ಉಪಕರ ಸುಗ್ರೀವಹಿಂ ಕೀನ್ಹಾ।
ರಾಮ ಮಿಲಯ ರಾಜ ಪದ್ ದಿನಾ ॥16॥

ತುಮ್ಹಾರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮನಃ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜನ ॥17॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಥುರಾ ಫಲ ಜಾನು ॥18॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ।
ಜಲಧಿ ಲೋಂಘಿ ಗಯೇ ಆಚರಜ ನಹೀಂ ॥19॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ॥
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೇ ತೇತೇ ॥20॥

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಾಖವಾರೇ।
ಹೋತಾ ನಾ ಅಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥21॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನಾ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಹು ಕೋ ದಾರ ನಾ ॥22॥

ಅಪಾನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ತದ ನಂತರ.
॥23॥

ಪ್ರೇತವು ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನವೈ ॥24॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತಾ ವೀರ ॥25॥

ಸಂಕಟಸೇ ಹನುಮಾನ್ ಚೂಡವೈ.
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲವೈ ॥26॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜಾ।
ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಜಾ ॥27॥

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಇ ಲಾಈ ॥
ತಾಸು ಅಮಿತಂ ಜೀವನಂ ಫಲ ॥28॥

ಚರೋನ್ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ।
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತಾ ಉಜಿಯಾರಾ ॥29॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮಾ ರಖವಾರೇ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥30॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥31॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸ ॥32॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ।
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಃಖ ಬಿಸರವೈ ॥33॥

ಆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು.
ಜಹಾನ್ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹೈ ॥34॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧಾರಾಈ।
ಹನುಮತ ಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರೈ ॥35॥

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟಇ ಸಬ ಪೀರಾ ॥
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರ ॥36॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸೈನ್.
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನೈಂ ॥37॥

ಯಹ ಸತ ಬಾರ ಪಥ ಕರ ಕೋಈ।
ಚುತಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ ॥38॥

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ।
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖೀ ಗೌರೀಸಾ ॥39॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ್ ಹೃದಯ್ ಮಹಾ ದೇರಾ ॥40॥

॥ ದೋಹಾ- ॥ಪವನತನಾಯ ಸಂಕಟ ಹರನಾ।
ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪಾ
ಸೀತೆಯೊಡನೆ ರಾಮ ಲಖನ.
ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪಾ

Hanuman Chalisa in Kannada


Hanuman Chalisa in Kannada with Meaning


|| ದೋಹಾ ||

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಾಜಾ
ನಿಜಾಮಾನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
ವರನೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಾ ಯಶಃ ॥
ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಾಚಾರಿ ||

ಅರ್ಥ: ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಧರ್ಮ, ಕಲೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಫಲಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರನ ಶುದ್ಧ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬುದ್ದಿಹೀನ ಅವನು ಜನಿಕೆ
ಸುಮಿರೋ ಪವನಕುಮಾರ
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹೀ ॥
ಹರಹು ಕಳೇಶ ವಿಕಾರ ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಹೇ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್! ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡು.

|| ಚೌಪೇ ||

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗಾರ || 1 ||

ಅರ್ಥ – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್! ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಅಪಾರ. ಹೇ ಕಪೀಶ್ವರ್! ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ! ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಿದೆ.

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ |
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ || 2 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಹೇ ಪವನಸುತ್ ಅಂಜನಿ ನಂದನ! ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿಗೆ ಸಂಗಿ || 3 ||

ಅರ್ಥ: ಓ ಮಹಾವೀರ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ, ನೀನು ಅದ್ವಿತೀಯ. ಹನುಮಂತನು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು.

ಕಾಂಚನ ವರನ ವಿರಜ ಸುವೇಷ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶ || 4 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನೀನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ, ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ.

ಹಠ ವಜ್ರ ಔರ ಧ್ವಜ ವಿರಾಜೈ |
ಕಂಡೆ ಮೂಂಜ ಜನೆವು ಸಜೈ || 5 ||

ಅರ್ಥ: ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು (ಗದಾ) ಹಿಡಿದಿರುವವನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಜೇನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವನು.

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ || 6 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಓ ಶಂಕರ ಅವತಾರ, ಓ ಕೇಸರಿ ನಂದನ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾವನ ಗುಣಿ ಅತಿಚತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಅತುರಾ || 7 ||

ಅರ್ಥ: ನೀನು ಮೂಲ ಸಾಹಿತಿ, ಕುಶಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸುಕ.

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಶಿಯಾ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8 ||

ಅರ್ಥ – ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ್ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಖನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕತರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕಾ ಜರವಾ || 9 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ) : ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತೆ ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

ಭೀಮರೂಪ ಸಹಿತ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಕ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ ಸಂವಾರೆ || 10 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ದೈತ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಲಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಶಿ ವೂರ ಲಯೇ || 11 ||

ಅರ್ಥ: ಸಂಜೀವನ ಬೂಟಿಯನ್ನು ತರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು.ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಬಹುತ ಬಡಾಈ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯಿ || 12 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೀ ಹನುಮಂತನನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೀ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಭರತನಂತೆ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಸಾಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಯಶ ಗವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಂತಾ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಅರ್ಥ – ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ, ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಜೊತೆ ಅಹಿಷಾ || 14 ||

ಅರ್ಥ – ಶ್ರೀ ಸನಕ್, ಶ್ರೀ ಸನಾತನ, ಶ್ರೀ ಸನಂದನ್, ಶ್ರೀ ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಗವಾನ್ ನಾರದ, ಸರಸ್ವತಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಶೇಷನಾಗ್ ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದಾ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಯಮರಾಜ, ಕುಬೇರ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕರು, ಕವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಥವಾ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹ |
ರಾಮ ಮಿಲಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹ || 16 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, ರಾಮಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವನು ರಾಜನಾದನು.

ತುಮ್ಹಾರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮನ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜನ || 17 ||

ಅರ್ಥ: ವಿಭೀಷಣ ಜೀ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಲಂಕಾದ ರಾಜರಾದರು, ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನೆ ಪರ ಭಾನು |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಥುರಾ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಸೂರ್ಯನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾವಿರ ಯುಗಗಳು ಬೇಕಾದವು, ನೀನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತಿಂದೆ.

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಹಿ |
ಜಲಧಿ ಲೊಂಘಿ ಗಯೇ ಆಚರಜ ನಹಿ || 19 ||

ಅರ್ಥ – ನೀನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೀಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದುರ್ಗಮಾ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ತೇತೇ || 20 ||

ಅರ್ಥ: ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಂತ್ವನವಾಗುತ್ತವೆ.

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಾಖವರೇ |
ಹೋತ ನಾ ಅಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ || 21 ||

ಅರ್ಥ: ನೀನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೀಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಾವಲುಗಾರ, ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಶರಣ |
ತುಮಾ ರಕ್ಷಕ ಕಹೂ ಕೋ ದಾರಾನಾ || 22 ||

ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪಾನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಮತ್ತು ನಂತರ |
ತಿನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕಾ ತೇ ಕಂಪಾಯ್ || 23 ||

ಅರ್ಥ: ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ.

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನವೈ || 24 ||

ಅರ್ಥ – ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರ || 25 ||

ಅರ್ಥ: ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಕಟಸೆ ಹನುಮಾನ ಚೂಡವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲವೈ || 26 ||

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನದಿಂದ, ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೋ, ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜಾ |
ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಜಾ || 27 ||

ಅರ್ಥ – ಸನ್ಯಾಸಿ ರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೀ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲವೈ |
ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಅರ್ಥ: ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರ |
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತಾ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಸತ್ಯಗ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗಗಳ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಹರಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆ.

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಾಖವರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೆ || 30 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನೀನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನು, ನೀನು ಸಾಧುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನೀನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಮಾಡು.

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿಗೆ ದತ್ತ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನೀವು ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಜಾನಕಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ |
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸ || 32 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಜೀ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ರಾಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು.

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಃಖ ಬಿಸರವೈ || 33 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಜೀ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿ ಪುರಜೈ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹೈ || 34 ||

ಅರ್ಥ – ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥಜಿಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರೈ |
ಹನುಮತಾ ಸೇ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಹೇ ಹನುಮಾನ್, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟಾಯಿ ಸಬ ಪಿರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರ || 36 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಓ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿ |
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಯೀ || 37 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ~ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಆಲಿಕಲ್ಲು! ಶ್ರೀ ಗುರು ಜಿಯವರಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ.

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಥ ಕರ ಕೋಈ |
ಚುತಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ || 38 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವವನು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಾವಪರವಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಜೋ ಯಃ ಪಾದೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖೀ ಗೌರೀಶ || 39 ||

ಅರ್ಥ: ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಂಕರ ಭಗವಾನರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತುಳಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ್ ಹೃದಯ ಮಹಾ ದೇರಾ || 40 ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಓ ನಾಥ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ, ತುಳಸೀದಾಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸೇವಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಿ.

|| ದೋಹಾ ||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತಾ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||

ಅರ್ಥ – (ಅರ್ಥ): ಹೇ ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ನೀನು ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಿ.

|| ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ || ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ||

Hanuman Chalisa in KannadaHanuman Chalisa in Kannada” అనేది రాముడి యొక్క అంకితమైన శిష్యుడైన హనుమంతునికి నివాళి అర్పించే పవిత్రమైన హిందూ భక్తి గీతం. 16వ శతాబ్దంలో మహాకవి తులసీదాస్ రచించిన ఈ గౌరవప్రదమైన రచన ఇప్పుడు భక్తుల యొక్క విభిన్న ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ భాషలలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ వ్యాసంలో, మేము కన్నడలో హనుమాన్ చాలీసా యొక్క సాహిత్యాన్ని లోతుగా పరిశోధిస్తాము, దాని ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తాము మరియు కన్నడలో చదవాలనుకునే వారి కోసం సాహిత్యాన్ని అందిస్తాము.

Hanuman Chalisa in Kannada” అనేది హనుమంతునికి అంకితం చేయబడిన 40 శ్లోకాల ప్రార్థన. ప్రతి పద్యం, లేదా “చౌపాయ్”, హనుమంతుని యొక్క వివిధ గుణాలు మరియు సద్గుణాలకు నివాళి, అతని బలం, భక్తి మరియు శ్రీరాముని పట్ల అచంచలమైన విధేయతను నొక్కి చెబుతుంది. “Hanuman Chalisa in Kannada” పఠించడం భక్తునికి ఆశీర్వాదాలు, ధైర్యం మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందజేస్తుందని నమ్ముతారు.

దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రధాన భాషలలో ఒకటైన కన్నడకు గొప్ప సాంస్కృతిక మరియు మతపరమైన వారసత్వం ఉంది. కన్నడ మాట్లాడే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కేరళ రాష్ట్రాలలో చాలా మంది భక్తులు తమ మాతృభాషలో హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడానికి ఇష్టపడతారు, తద్వారా హనుమంతునితో లోతైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంస్కరణ స్థానిక ప్రజలకు నచ్చింది మరియు వారు భక్తిలో మునిగిపోవడానికి సహాయపడుతుంది.


Hanuman Chalisa in Kannada


Hanuman Chalisa in Kannada Pdf

Download Now


ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು! | Benefits of Hanuman Chalisa in Kannada

ಈ ಚಲಿಸಾವನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು

Hanuman Chalisa in Kannada

ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತರ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೋಪ, ದುರಾಶೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು

ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಹೇಗೆ! | How to Recite Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭಕ್ತನು ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ ವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ಪಠಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ l ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.. Hanuman Chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) PDF Kannada

One thought on “Hanuman Chalisa in Kannada Pdf Download |ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *